Bushbaby

Jasper Johns

Bushbaby

2004

Intaglio

43 x 30 inches

ed. 55

Hiram Butler Gallery

Houston, TX

713-863-7097

$70,000 - $100,000