IFPDA - Artwork
Fujiwara Plays the Flute By Moonlight

Tsukioka (aka Taiso) Yoshitoshi

Fujiwara Plays the Flute By Moonlight

1883

Woodblock Print

14 x 28.875

The Art of Japan

Medina, WA

206-369-2139

Price upon request